Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Priser

Hos os tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.
Der tages forbehold for udsolgte og udgåede materialer/ værktøj.
Alle priser er i danske kroner og inkl. moms.

Fast pris eller billigst regning

Hos København’s fugeservice ApS kan kunden aftale, at prisen udregnes som en fast pris. Prisen dækker alle udgifter til kørsel, materialer og arbejdstid uanset det reelle forbrug. Prisen kan også være billigst i regning (med eller uden prisoverslag), hvilket vil sige, at kunden faktureres ud fra en opgørelse af virksomhedens forbrug af materialer og arbejdstid samt kørsel.

Prisoverslag

Hvis kunden vælger, at prisen skal være baseret på et overslag, kan prisen på den endelige faktura dog afvige fra overslaget som følge af forhold, København’s fugeservice ApS ikke har indflydelse på.
Det kan eksempelvis være forhøjede skatter og afgifter eller nye leverandørpriser.
Det kan også skyldes installations- og/eller arbejdsforhold, København’s Fugeservice ApS ikke har været vidende om.
Afvigelser kan også skyldes, at prisoverslaget er baseret på et skøn vurderet ud fra fotos, København’s fugeservice ApS modtager fra kunden. I disse tilfælde tager virksomheden forbehold for, at forholdene på adressen kan være anderledes, end hvad det har været muligt at se på de tilsendte fotos.

Tilbudsgivning

Alle tilbud gælder 30 dage.

Tilbuddet skal accepteres skriftligt inden udgangen af de 30 dage for at være gyldigt, eller København’s fugeservice ApS skal have sendt en ordrebekræftelse.
Når tilbuddet er accepteret, bliver det til en ordre.

Booker man en service hos København’s Fugeservice ApS og man gerne vil aflyse den eller ændre i tilbuddet, skal det ske senest 24 timer forinden den planlagte start tid, ellers hæfter man for den fulde pris.

Er der lavet en fast service aftale med København’s Fugeservice ApS og vi kommer forgæves frem, hæfter man for den fulde pris.

Betaling/fakturering

Regningsarbejde og tilbudsarbejde faktureres netto 3 dage eller efter anden aftale med os.
Ved manglende betaling ser København’s fugeservice ApS sig nødsaget til at opkræve et administrationsgebyr og rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker og en morarente på 2% for hver måned, betaling udebliver.

Aftalens indhold

Når et tilbud accepteres, bliver det til en ordre, hvori det aftalte er præciseret. København’s fugeservice ApS anbefaler, at tilbuddet gennemlæses grundigt og kunden sørger for at få lavet tilføjelser eller ændringer, så dette også er beskrevet. I den forbindelse gør virksomheden kunden opmærksom på, hvis kundens ønskede tilføjelser/ændringer ikke er hensigtsmæssige for det endelige resultat.

Lovkrav til ejendom

Kunden bør informere virksomheden om evt. oplysninger om ejendommen, som kan have betydning for arbejdets udførelse. Sådanne oplysninger kan kunden indhente hos kommunens tekniske afdeling. Det er kundens ansvar at opnå evt. nødvendige byggetilladelser og godkendelser.

Ved arbejdets udførelse

Hvis kunden ønsker ændringer eller nye ydelser, når arbejdet er påbegyndt, skal kunden informere virksomheden herom hurtigst muligt. Derefter gennemgår København’s fugeservice ApS sammen med kunden de konsekvenser, ændringerne har for det samlede arbejde. Ændringerne bliver aftalt og godkendt af begge parter på e- mail.

Når arbejdet er gået i gang, og København’s fugeservice ApS vurderer, at det af faglige årsager er bedre at udføre arbejdet på en anden måde, oplyser virksomheden kunden herom straks, således at kunden kan tage stilling til dette.

Arbejdets start- og sluttidspunkt

Når et tilbud accepteres og bliver til en ordre, vil arbejdets aftalte start- og sluttidspunkt fremgå af bekræftelsen på e-mail. Kunden bør gøre virksomheden opmærksomhed på, hvis sluttidspunktet har særlig betydning, og en evt. udskydelse vil medføre udgifter til genhusning eller lign.

Udskydelse af arbejdets afslutning:
Københavns fugeservice, kan være nødsaget til at udskyde arbejdets afslutning som følge af:

  • Ændringer, som kunden ønsker tilføjet
  • Dårligt vejr
  • Force majeure (fx brand og hærværk)
  • Offentlige forbud eller manglende tilladelser fra myndigheder
  • Forhold hos kunden eller andre virksomheder
  • Ved sygdom blandt virksomhedens medarbejdere

Reklamation

Når arbejdet er færdiggjort, er kunden forpligtet til at undersøge, om det leverede er i overensstemmelse med det det aftalte. (Der vil blive taget før og efter billeder inden og efter fugearbejdet) Dette skal gøres inden for 8 dage gældende fra leveringstidspunktet/ arbejdets afslutning. Alternativt anses det for at være en accept af det endelig resultat.

Fejl & mangler

Ved reklamation inddrager København’s fugeservice ApS virksomhedens grossist/leverandør/Fugemand, og sammen har parterne en frist på 30 dage til at sørge for at udbedre manglen. Hvis parterne imod al forventning ikke kan overholde denne frist, kan kunden skriftligt sætte en ny frist for, hvornår manglen senest skal være udbedret. Denne frist skal være på mindst 14 dage. Hvis København’s fugeservice ApS, og den pågældende grossist/leverandør derefter stadig ikke har udbedret manglen, kan kunden ophæve aftalen og få købesummen tilbage.
Vær opmærksom på, at København’s fugeservice ApS ikke kan påtage sig ansvar for mangler, som er opstået på grund af forkert brug eller almindeligt slid.

Forhold ved nye fuger og vedligeholdelse

København’s fugeservice ApS, kan rådgive og vejlede om typen af fuge og anvendt fugemasse, særlig krav til fuger og andet med betydning for fugearbejdet og vedligeholdelse af produkterne. Det er dog altid kundens ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene er forsvarlige.
Det er ligeledes kundens ansvar at undersøge eventuelle lovmæssige bestemmelser og indhente myndigheders tilladelse, hvis dette er påkrævet.
København’s fugeservice ApS sørger for professionelt korrekt udførsel. København’s fugeservice ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader, som opstår på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug, hverken på produktet selv, andre tilknyttede installationer eller i lokaler og bygninger.

Særligt ved eget indkøbt Fugematerialer

Kunden kan vælge en ”gør det selv”-løsning, hvor København’s fugeservice ApS leverer produktet, men hvor kunden selv udskifter den gamle utætte og slidte Fuge. I sådanne tilfælde er kunden at regne for installatør, og København’s fugeservice ApS leverandør. Eller kunden selv har indkøbt Fugematerialerne til brug for udførsel som København’s fugeservice ApS, står for.
Vær opmærksom på, at København’s fugeservice ApS ikke påtager sig ansvar i forhold til garantien/ holdbarheden ved kundens eget indkøbte fugemasse. Det betyder, at kunden selv påtager sig alt ansvar vedrørende udførsel eller andet. Hvis der sker fejl i forbindelse hermed, dækker garantien og reklamationsretten ikke de omkostninger og skader, der måtte opstå som følge heraf. Garantien og reklamationsretten er dog gældende ved alle øvrige mangler eller fejl, der måtte vise sig.

Vi er specialister i alle typer fugearbejde